Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Przetarg DOB-251-1/13

Warszawa, 29 listopada 2013

 

ZAWIADOMIENIE

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN (CAMK PAN) zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym obsługi prenumeraty czasopism zagranicznych i krajowych na rok 2014 dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą liczbę punktów w zakresie przewidzianych kryteriów oceny ofert:

 

Zadanie 1: Prenumerata czasopism zagranicznych dla biblioteki CAMK PAN w W-wie i filii w Toruniu - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRESS Import Wydawnictw Naukowych J. Płomiński, G. Bogdan Sp. j., ul. Sienna 63 m. 40, 00-820 Warszawa (100 pkt).

 

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja w poszczególnych, trzech kryteriach zastosowanych w ocenie tego zadania):

 

  1. EBSCO Sp. z.o.o., Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa (59,2 pkt; 20 pkt; 10 pkt; suma: 89,2 pkt)

  2. PRESS Import Wydawnictw Naukowych J. Płomiński, G. Bogdan Sp. j., ul. Sienna 63 m. 40, 00-820 Warszawa (70 pkt; 20 pkt; 10 pkt; suma: 100 pkt)

  3. Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa (64,4 pkt; 20 pkt; 10 pkt; suma: 94,4 pkt)

  4. ABE-IPS Sp. z o.o., ul. Grzybowska 37a, 00-855 Warszawa (65,3 pkt; 20 pkt; 10 pkt; suma: 95,3 pkt).

 

W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

 

Zadanie 2: Dostawa prasy codziennej i czasopism do siedziby CAMK PAN w Warszawie – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków (100 pkt).

 

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z dwoma kryteriami zastosowanymi w ocenie tego zadania):

 

  1. GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków (80 pkt; 20 pkt; suma: 100 pkt)

     

Z postępowania dotyczącego tego zadania nie wykluczono żadnego wykonawcy. Z postępowania odrzucono ofertę firmy RUCH S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

 

Na podstawie art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewidujemy zawarcie umów w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w dniu 10 grudnia 2013 r.

Archives


Categories