Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. nr 96 poz. 619) w powiązaniu z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN może być osoba, która:

  1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk ścisłych lub technicznych oraz znaczący dorobek naukowy w jednej z tych dziedzin;

  2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;

  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

  4. korzysta z pełni praw publicznych;

oraz spełnia pozostałe wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

  1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;

  2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym;

  3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

a) przebieg pracy zawodowej;

b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;

4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Centrum Astronomicznego, PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata;

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz.425, z późn. zmianami);

8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres: Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, tel. 22 620-33-46 z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN lub składać osobiście na adres: Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2314 (23 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN dostępne są na stronie internetowej www.camk.edu.pl

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 30 czerwca 2014 roku

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa w dniu 30 lipca 2014 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

Archives


Categories