Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

1. Zamawiający: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika Polskiej Akademii

Nauk (CAMK), z siedzibą przy ul. Bartyckiej 18, 00-716 Warszawa.


2. Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.


3. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego

im. M. Kopernika PAN w Warszawie.


4. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ogłoszenie zamieszczono w

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 czerwca 2015 r. pod numerem

81717 – 2015.


5. Zmiany w ogłoszeniu dotyczą:


5.1. Załącznika A do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia,

Warunki ogólne,

a) jest: "gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego"

b) powinno być: "gwarancja świadczona w miejscu dostawy"


5.2. Załącznika A do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia,

Zadanie 7.8 - Specyfikacja urządzenia "Serwer", opis procesora:

a) jest: "minimum 16200 punktów w teście Passmark"

b) powinno być: "minimum 12200 punktów w teście Passmark"


5.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt 14.1:

a) jest: „Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego przy

ul. Bartyckiej 18 w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2015 r. do godziny 12:30.

b) powinno być: „Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2015 r. do godziny 12:30.


5.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt 14.3:

a) jest: „Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 12 czerwca 2015 roku, o godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Bartycka 18 w pok. 19”

b) powinno być: „Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 17 czerwca 2015 roku, o godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Bartycka 18 w pok. 19”.


6. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 czerwca 2015 r. pod numerami

85289 – 201585561-2015.

Archives


Categories