small pl CAMK logo

Rada Naukowa

Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Centrum, dbając w szczególności o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych naukowców.

 

Zadania Rady Naukowej

 • Określanie profilu naukowego Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju nauki światowej.
 • Uchwalanie statutu Centrum.
 • Uchwalanie regulaminu określającego tryb i częstotliwość dokonywania okresowych ocen wyników pracy pracowników naukowych Centrum.
 • Ocena stanu i poziomu kadr naukowych i innych grup pracowników działalności podstawowej Centrum zgodnie z uchwalonym przez Radę Naukową regulaminem.
 • Przeprowadzanie przewodów doktorskich i postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 • Uchwalanie programu studiów doktoranckich, regulaminu szkoły doktorskiej, zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz programu kształcenia w szkole doktorskiej.
 • Przyjmowanie programów: badań naukowych Centrum, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej.
 • Opiniowanie wniosków dotyczących inicjowania badań naukowych.
 • Zatwierdzanie sprawozdań z działalności naukowej Centrum.
 • Opiniowanie wniosków Dyrektora o zatrudnieniu zastępców Dyrektora Centrum.
 • Opiniowanie wniosków Dyrektora Centrum do Prezesa PAN o mianowanie na stanowisko profesora, profesora instytutu; opiniowanie zawarcia umowy o pracę na stanowisku pracownika naukowego oraz powołania kierownika wewnętrznej naukowej jednostki organizacyjnej.
 • Zgłaszanie kandydatur na członków Akademii.
 • Zgłaszanie i opiniowanie kandydatur do nagród naukowych.
 • Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w Centrum.
 • Rozpatrywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów, poleceń władz Akademii oraz wniesionych pod obrady przez członka/członków Rady oraz Dyrektora Centrum.

 

Prezydium Rady Naukowej

(kadencja 2023 - 2026)

 

 

Rzecznik dyscyplinarny

 

Harmonogram posiedzeń regularnych Rady w roku 2024

Standardowe terminy posiedzeń regularnych Rady Naukowej CAMK PAN to ostatnie piątki miesiąca z pewnymi wyjątkami. W roku 2024 posiedzenia regularne zaplanowano w następujących dniach:

 • 2 lutego,
 • 1 marca,
 • 22 marca,
 • 26 kwietnia,
 • 24 maja,
 • 28 czerwca,
 • 27 września,
 • 25 października,
 • 29 listopada.

 

Posiedzenia regularne nie są zwoływane w przypadku braku spraw. W przypadku spraw pilnych zwoływane są posiedzenia dodatkowe. Zgodnie z Regulaminem Rady, "posiedzenie dodatkowe zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca z własnej inicjatywy lub na wniosek: Dyrektora Centrum, co najmniej 1/4 członków Rady lub organów Polskiej Akademii Nauk, nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od daty otrzymania wniosku".

 

Posiedzenia Rady

Posiedzenia Rady na stronach Indico