small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Polaryzacja emisji synchrotronowej z relatywistycznych skupiających fal uderzeniowych w obecności uporządkowanych pól magnetycznych

 

Promieniowanie synchrotronowe pochodzące z relatywistycznych dżetów w aktywnych jądrach galaktyk jest spolaryzowane liniowo. Wskazuje to na nieizotropowy rozkład pól magnetycznych w dżetach. Porównując mierzone kąty polaryzacji z orientacją dżetu na niebie, możemy wnioskować o wewnętrznej strukturze pól magnetycznych. W szczególności, toroidalne pola magnetyczne (skierowane wokół osi dżetu) produkują zawsze polaryzację równoległą (tzn. wektory elektryczne fali elektromagnetycznej są równoległe do rzutowanej osi dżetu), a poloidalne pola magnetyczne (skierowane wzdłuż osi dżetu) produkują polaryzację prostopadłą. W przypadku złożonego rozkładu pól magnetycznych, wypadkowa polaryzacja promieniowania synchrotronowego zależy od szczegółów modelu i jego parametrów.

 

Praca Krzysztofa Nalewajko (obecnie JILA, Boulder Co, wcześniej CAMK, PAN) i Marka Sikory (CAMK PAN, Warszawa) jest czwartą i ostatnią z serii prac składających się na pracę doktorską Krzysztofa Nalewajko poświęconą badaniu skupiających fal uderzeniowych. Skupiające fale uderzeniowe są jednym z proponowanych mechanizmów dyssypacji energii w relatywistycznych dżetach, powstają w wyniku oddziaływania dżetu z zewnętrznym ośrodkiem o znacznym ciśnieniu. W drugiej pracy z serii (Nalewajko 2009, MNRAS, 395, 524), obliczana była polaryzacja promieniowania synchrotronowego produkowanego w pobliżu skupiających fal uderzeniowych w przypadku chaotycznego rozkładu pól magnetycznych ściskanych przy przejściu przez powierzchnię fali. Stwierdzono, że polaryzacja ta jest przeważnie prostopadła. W obecnej pracy, zbadane zostały różne kombinacje chaotycznych i uporządkowanych pól magnetycznych, w szczególności pól toroidalnych i helikalnych. Pokazujemy, że nawet przy zachowaniu wewnętrznej symetrii osiowej, wypadkowa polaryzacja nie musi być ściśle równoległa albo prostopadła, jeśli przepływ materii w dżecie nie jest równoległy. Przejście pomiędzy fazami ekspansji i skupiania dżetu odzwierciedlone jest na obliczonych mapach polaryzacji w postaci "punktu zawrócenia" (zaznaczony przerywaną linią na rysunku), który oddziela domeny o różnej orientacji (lewo/prawo) wektorów polaryzacji względem osi dżetu. W naszej pracy obliczamy również średni stopień i kąt polaryzacji dla szerokiego zakresu parametrów rozkładu pola magnetycznego i orientacji dżetu względem obserwatora.

 

Czytaj pełny artykuł.

Archiwa


Kategorie