small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Warszawa, 15 listopada 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie jedynego zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa:

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego: komputery stacjonarne i laptopy - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa.

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

  1. PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa (100%)

W tej części postępowania odrzucono ofertę firmy GIGA MULTIMEDIA, Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 26/28, 00-609 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

 

Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego: tablet – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GIGA MULTIMEDIA, Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 26/28, 00-609 Warszawa.

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

  1. PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa (90,75%)

  2. GIGA MULTIMEDIA, Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 26/28, 00-609 Warszawa (100%)

 

Z postępowania dotyczącego tego zadania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Archiwa


Kategorie