small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK) ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w specjalności astrofizyka materii gęstej i fal grawitacyjnych.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego uzyskanym nie wcześniej niż w roku 2011, mające znaczące, odpowiednie do swego wieku doświadczenie (m.in., odbyły co najmniej jeden staż podoktorski w zagranicznym ośrodku badawczym) i osiągnięcia w pracy naukowej. Od kandydatów oczekujemy umiejętności i chęci formułowania problemów badawczych również dla młodszych współpracowników – doktorantów i postdoków. Podjęcie pracy w CAMK powinno nastąpić nie później niż 1 marca 2014 roku. Umowa o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego zostanie zawarta na czas określony (siedem lat).

 

Do podania o zatrudnienie prosimy dołączyć odpis dyplomu doktora habilitowanego, życiorys, spis publikacji naukowych, trzy listy rekomendacyjne od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzłą informacja o zainteresowaniach naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata oraz o własnych planach badawczych, w objętości nie przekraczającej 3500 znaków drukarskich razem ze spacjami). Kandydaci mogą zostać poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swych prac naukowych w formie seminarium wygłoszonego w CAMK. Dokumenty należy składać do 20 grudnia 2013 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086). Dokumenty w postaci plików pdf można także nadsyłać na adres poczty elektronicznej recruitment@camk.edu.pl.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 stycznia 2014 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną od prof. Marka Sarny (e-mail: sarna@camk.edu.pl).

Archiwa


Kategorie