small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rostrzygnięciu przetargu

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18 zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (DzU. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: FURNEL TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa, której przyznano największą ilość punktów (100,0), zgodnie z jedynym zastosowanym, wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryterium ceny.

 

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

  1. FURNEL TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367, Warszawa; 100,0 pkt

  2. Why Not USA spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów; 99,90 pkt

  3. ALBATROS BIURO PODRÓŻY s.c., ul. Szpitalna 20-22, 31-024 Kraków, 99,90 pkt,

  4. FIRST CLASS S.A., Al. Jana Pawła II nr 12, 00-124 Warszawa; 99,90 pkt

  5. BUSINESS TRAVEL CLUB Sp. z o.o., ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa; 99,58 pkt

 

Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi udziału w postępowaniu. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. Nie odrzucono żadnej z ofert.

 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie, na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3, ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Archiwa


Kategorie