small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu projektu badawczego

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN

 zaprasza do złożenia oferty na audyt projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego, pt. Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC.


Oferty należy składać (przesyłać) w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na audyt projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego, pt. „Obserwacje wysokoenergetycznych źródeł astrofizycznych w ramach międzynarodowych projektów H.E.S.S. i MAGIC”, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do 15.30
na adres: Sekretariat Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN , 00-716
Warszawa, ul. Bartycka 18, w terminie do 31.10.2014r. do godz. 11:00.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

 

Załączniki:

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 SIWZ nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty na przeprowadzenie audytu projektu można uzyskać  pod nr telefonu: 22 32 96 143  lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: m.polijaniuk@camk.edu.pl.

 


Pytania i odpowiedzi.


1. Proszę o udzielenie kilku informacji:

  • liczba osób rozlicznaych ze środków projektu w podziale na etaty i umowy cywilnoprawne - u każdego współwykonawcy;
  • liczba procedur zakupowych w podziale na realizowane w ptrybie ustawy PZP i poza ustawą - u każdego współwykonawcy;
  • liczba wniosków o płatność/rozliczeniowych, raportów okresowych, itp.;
  • orientacyjna liczba dokumentów podlegających audytowi.

 

Oszacowanie powyższych liczb znajduje się w załączonym dokumencie:

Odpowiedź na pytanie dotyczące liczby osób, procedur, wniosków i dokumentów.

 

2. Czy wymagają państwo udziału biegłego rewidenta w ww audycie? Co prawda w zaproszeniu do składania ofert nie ma takiego zapisu, ale jednak chciałbym się upewnić, gdyż udział biegłego rewidenta zwiększa kwotę przeprowadzenia audytu. Ponadto chciałbym zapytać, czy wymagają Państwo, aby Wykonawca audytu był wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych? Na ten temat również nie ma informacji w zaproszeniu do składania ofert, ale zapis o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pojawia się w załączonym do zaproszenia wzorze umowy.

 

Wymagania wobec audytora określają poniższe przepisy:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, zwanego dalej „audytem”.

§ 2.

1. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2));

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy
przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1.

2. Audytorem nie może być:
1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat

Art. 286. Wymogi wobec kandydata na audytora wewnętrznego.

1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wyższe wykształcenie;
5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544).”

Archiwa


Kategorie