small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie astrofizyka procesów akrecji

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta odpowiadające pozycji „post-doc”.

 

Poszukujemy kandydata specjalizującego się w analizie, interpretacji i modelowaniu danych rentgenowskich ze źródeł akreujących, oraz rozwijaniu teoretycznych modeli zjawisk zachodzących w pobliżu takich źródeł.

 

Zwycięzca konkursu będzie prowadził badania wynikające z udziału w międzynarodowym projekcie „Strong Gravity” finansowanym w ramach programu „Space” 7. Programu Ramowego. Szczegółowe zadania badawcze obejmują, m.in., redukcję archiwalnych danych z satelitów rentgenowskich, modelowanie danych z użyciem pakietów oprogramowania np. XSPEC, rozwijanie kodów numerycznych opisujących procesy fizyczne wokół akreujących obiektów zwartych, tworzenie modeli numerycznych do analizy danych, itd.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w zakresie astronomii lub fizyki, przy czym preferowane będą osoby ze stopniem uzyskanym nie wcześniej niż w 2011 roku. Dopuszczalne jest składanie dokumentów w chwili, gdy przewód doktorski kandydata nie jest jeszcze zakończony, lecz data obrony rozprawy została już ustalona na dzień nie późniejszy niż 30 czerwca 2015 roku (w takiej sytuacji wymagane jest odpowiednie zaświadczenie promotora). W chwili podpisywania umowy o pracę zwycięzcy konkursu muszą posiadać dyplom doktorski. Podjęcie pracy w CAMK powinno nastąpić 1 października 2015 roku. Umowa o pracę na etacie adiunkta zostanie zawarta na okres 18 miesięcy.

 

Do podania o przyjęcie na stanowisko stażysty po doktoracie prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego, życiorys, spis publikacji naukowych, dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach i doświadczeniu kandydata oraz zainteresowaniach naukowych) w objętości nie przekraczającej 4 stron. Kandydaci mogą zostać poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swych prac naukowych w formie seminarium wygłoszonego w CAMK. Dokumenty należy składać do 28 lutego 2015 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086, z dopiskiem „Strong Gravity”). Wszystkie dokumenty łącznie z listami rekomendacyjnymi mogą być wysyłane e-mailem, w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem kwietnia 2015 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną od dr hab. Agaty Różańskiej (agata@camk.edu.pl)

Archiwa


Kategorie