small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK) ogłasza konkurs na pięcioletnie stanowisko adiunkta odpowiadające pozycji typu „tenure-track”.

 

Centrum prowadzi badania obserwacyjne i teoretyczne w szerokim zakresie tematyki badawczej współczesnej astronomii i astrofizyki. Pracownicy Centrum uczestniczą w dużych, międzynarodowych programach obserwacyjnych i teoretycznych, m.in., BRITE, CTA, H.E.S.S., INTEGRAL, Fermi, SALT, Virgo, LIGO, SOLARIS. Centrum jest zaangażowane w projekty instrumentalne i badawcze ESA oraz ESO.

 

Szczególnie zachęcamy do składania aplikacji kandydatów proponujących badania naukowe związane z projektami badawczymi i instrumentalnymi ESO i ESA.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby ze stopniem naukowym doktora w zakresie fizyki lub astronomii, które odbyły co najmniej jeden staż podoktorski w ośrodku badawczym, innym niż miejsce uzyskania stopnia doktora, mają znaczące, odpowiednie do swojego wieku osiągnięcia w pracy naukowej, posiadają umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów naukowych oraz są gotowe do budowania własnego zespołu badawczego w oparciu o środki finansowe z polskich i europejskich instytucji finansujących. Podjęcie pracy w CAMK powinno nastąpić pomiędzy 1 października 2015 a 1 stycznia 2016 roku. Umowa o pracę na stanowisku adiunkta zostaje zawarta na czas określony, pięć lat, z ewaluacją osiągniętych wyników po dwóch latach zatrudnienia.

 

Do podania o zatrudnienie na stanowisku adiunkta prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego, życiorys, spis publikacji naukowych, trzy listy rekomendacyjne od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzła informacja o zainteresowania naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o ew. udziale w większych projektach badawczych i własnych planach badawczych) w objętości nie przekraczającej 5 stron standardowego teksu. Kandydaci mogą zostać poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swych prac naukowych w formie seminarium wygłoszonego w CAMK. Dokumenty należy składać do 28 lutego 2015 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086). Wszystkie dokumenty, łącznie z listami rekomendacyjnymi można róœnież wysyłać e-mailem, w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem kwietnia 2015 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną od prof. Rafała Moderskiego (moderski@camk.edu.pl).

 

Archiwa


Kategorie