small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę prenumeraty

DOB-251-1/15

Warszawa, 14 grudnia 2015 r.ZAWIADOMIENIECentrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN (CAMK PAN) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty czasopism zagranicznych i krajowych na rok 2016 dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą liczbę punktów w zakresie przewidzianych kryteriów oceny ofert:

Zadanie 1: Prenumerata czasopism zagranicznych dla biblioteki CAMK PAN w W-wie - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EBSCO Sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa (100 pkt).

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja w trzech kryteriach zastosowanych w ocenie tego zadania):

1) EBSCO Sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa (70 pkt; 20 pkt; 10 pkt; suma: 100 pkt)
2) Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A., ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa (68,2 pkt; 20 pkt; 10 pkt; suma: 98,2 pkt)
3) ABE-IPS Sp. z o.o., ul. Grzybowska 37a, 00-855 Warszawa (69,3 pkt; 20 pkt; 10 pkt; suma: 99,3 pkt).


Zadanie 2: Dostawa prasy codziennej i czasopism do siedziby CAMK PAN w Warszawie – jedyną ofertę złożyła firma GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków (100 pkt).

1) GARMOND PRESS S.A., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków (80 pkt; 20 pkt; suma: 100 pkt)

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Archiwa


Kategorie