small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu


DAS-251-4/16 Warszawa,

 20 czerwca 2016 r.
ZAWIADOMIENIE


Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa (90%) oraz średni okres gwarancyjny (10%) zgodnie z SIWZ:

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego – komputery z akcesoriami - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (80.63%+8.65%)
2) ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa (90.00%+7.38%)
3) ACOM Sp. J., ul. Okólna 103, 42-218 Częstochowa (88.95%+7.45%)
4) Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa (89.76%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego – komputery z akcesoriami - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (90.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 3: Dostawa sprzętu komputerowego – komputery z akcesoriami – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Cortland Sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa (87.09%+10.00%)
2) Cortland Sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań (90.00%+10.00%)
3) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (71.45%+10.00%)
4) ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa (89.97%+10.00%)
5) ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa (83.39%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.
Na podstawie art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewidujemy zawarcie umów w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w dniu 29 czerwca 2016 r.


Archiwa


Kategorie