small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

w sprawie dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN
przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie


Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18 zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie (CAMK-DAD-251-1/16) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jedyną ofertę złożyła firma:


Innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa,


która spełniała wymogi udziału w postępowaniu i której przyznano 100 punktów, zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.


Warszawa, 02.12.2016 r.

Archiwa


Kategorie