small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę biletów lotniczych

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18 zawiadamia, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk" (CAMK-DSK-251-1/17) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

Biuro Podróży BRITAS Sp. z o.o., ul. Plac Lotników 3, 70-414 Szczecin,


której przyznano największą ilość punktów (100,00), zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

 

  1. Biuro Podróży BRITAS Sp. z o.o., ul. Plac Lotników 3 70-414 Szczecin - 100,00 pkt
  2. FURNEL TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Kopernika 3 00-367 Warszawa - 98,71 pkt
  3. TOP-PODRÓŻE Sp. z o.o., ul. Pl. Zwycięstwa 1 70-233 Szczecin - 98,55 pkt
  4. Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A., ul. 17 stycznia 39 00-906 Warszawa - 98,37 pkt
  5. WhyNotTravel Sp. z o.o. ul. Kielnarowa 108a 36-020 Tyczyn - 97,30 pkt

 

Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi udziału w postępowaniu. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. Nie odrzucono żadnej z ofert.

 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie z zachowaniem terminów wynikających z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Archiwa


Kategorie