small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty na dostawę prenumeraty czasopism

DOB-251-1/17

Warszawa, 14 grudnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN (CAMK PAN) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prenumeraty czasopism zagranicznych i krajowych na rok 2018 dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w zakresie przewidzianych kryteriów oceny ofert:


Zadanie 1: Prenumerata czasopism zagranicznych dla biblioteki CAMK PAN w W-wie - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ABE-IPS Sp. z o.o., ul. Grzybowska 37a, 00-855 Warszawa (100 pkt).

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja w trzech kryteriach zastosowanych w ocenie tego zadania):

1) ABE-IPS Sp. z o.o., ul. Grzybowska 37a, 00-855 Warszawa (70 pkt; 20 pkt; 10 pkt; suma: 100 pkt).
2) EBSCO Sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 17, 00-359 Warszawa (69,5 pkt; 20 pkt; 10 pkt; suma: 99,5 pkt)


Zadanie 2: Dostawa prasy codziennej i czasopism do siedziby CAMK PAN w Warszawie – nie złożono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej z ofert.

Archiwa


Kategorie