small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta odpowiadające pozycji ,,post-doc''

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta odpowiadające pozycji ,,post-doc''.

Poszukujemy kandydata z praktycznym doświadczeniem w analizie, klasyfikacji i modelowaniu danych w dziedzinie uczenia maszynowego, znajomością metod statystycznych używanych w astronomii i zaawansowanymi umiejętnościami programowania.

Zwycięzca konkursu będzie prowadził badania wynikające z udziału w projekcie Sonata-bis pt. ,,Przejściowe źródła fal grawitacyjnych związane z gwiazdami neutronowymi: modele i analiza danych'' we współpracy z dr Michałem Bejgerem.

Szczegółowe zadania badawcze obejmują projektowanie i wdrożenie metod analizy danych słabych sygnałów fal grawitacyjnych wykorzystujących metody uczenia maszynowego (w szczególności metod głębokiego uczenia sieci neuronowych), symulacje i charakterystykę danych interferometrycznych detektorów fal grawitacyjnych.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający stopień naukowy doktora w zakresie fizyki lub astronomii (lub dziedziny pokrewnej), oraz doktoranci na ostatnich etapach przewodu doktorskiego. Podjęcie pracy w CAMK powinno nastąpić nie później niż 1 maja 2018 roku (kandydat powinien w tym momencie posiadać tytuł doktora). Umowa o pracę na etacie adiunkta zostanie zawarta na maksymalnie 3 lata.

Do podania o przyjęcie na stanowisko stażysty po doktoracie prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego (lub opinię promotora o stanie zaawansowania pracy), życiorys, spis publikacji naukowych, dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzłą informację o dotychczasowych osiągnięciach i doświadczeniu kandydata oraz zainteresowaniach naukowych, w objętości nie przekraczającej 3500 znaków drukarskich, łącznie ze spacjami).

Dokumenty należy składać do 09 marca 2018 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 3296100) lub e-mailem, w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem marca 2018 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną od dr Michała Bejgera (bejger@camk.edu.pl).     

Archiwa


Kategorie