small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowiska stażysty po doktoracie (post-doc)

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK) ogłasza konkurs na stanowisko stażysty po doktoracie odpowiadające pozycji „post-doc”.

Centrum prowadzi badania obserwacyjne i teoretyczne dotyczące gwiazd, układów gwiazd i materii wokółgwiazdowej (fotometria, spektroskopia, dynamika układów gwiazdowych), poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych (Solaris), procesów fizycznych wokół obiektów zwartych (gwiazdy neutronowe, czarne dziury), struktury aktywnych jąder galaktyk, kosmologii. Pracownicy Centrum uczestniczą w dużych, międzynarodowych programach obserwacyjnych i teoretycznych, m.in. CTA, Fermi, Herschel, H.E.S.S., INTEGRAL, SALT, Kepler, Virgo, LIGO, Astro-PF. Centrum jest członkiem konsorcjum budującego pierwszego polskiego satelitę naukowego BRITE-PL.

 

Szczególnie zachęcamy do składania aplikacji kandydatów w specjalnościach:

  • spektroskopia w zakresie optycznym gwiazd, układów gwiazdowych i obiektów pozagalaktycznych, z doświadczeniem w zakresie technik instrumentalnych oraz obserwacji na dużych teleskopach,

  • fizyka gęstej materii, ewolucja i dynamika gwiazd neutronowych,

  • powstawanie i ewolucja galaktyk, w szczególności, ewolucja i własności galaktyk karłowatych Grupy Lokalnej,

  • symulacje MHD dysków akrecyjnych, dżetów i innych przepływów akrecyjnych,

  • dynamika gwiazdowa, symulacje ewolucji dużych gromad gwiazdowych - porównanie z obserwacjami oraz badanie ewolucji populacji obiektów egzotycznych,

  • badanie akrecji i wypływów w rentgenowskich układach podwójnych

 

Zachęcamy również kandydatów w innych specjalnościach, reprezentowanych w Centrum, do składania aplikacji. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w zakresie astronomii lub fizyki, przy czym preferowane będą osoby ze stopniem uzyskanym nie wcześniej niż w 2009 roku. Dopuszczalne jest składanie dokumentów w chwili, gdy przewód doktorski kandydata nie jest jeszcze zakończony, lecz data obrony rozprawy została już ustalona na dzień nie późniejszy niż 20 grudnia 2013 roku (w takiej sytuacji wymagane jest odpowiednie zaświadczenie promotora). W chwili podpisywania umowy o pracę zwycięzcy konkursu muszą posiadać dyplom doktorski. Podjęcie pracy w CAMK powinno nastąpić nie później niż 1 stycznia 2014 roku. Umowa o pracę na etacie adiunkta zostanie zawarta na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia na trzeci rok, w zależności od osiągniętych wyników naukowych oraz możliwości finansowania.

 

Do podania o przyjęcie na stanowisko stażysty po doktoracie prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego, życiorys, spis publikacji naukowych, dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzła informacja o zainteresowania naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, w szczególności o ew. udziale w większych projektach badawczych, oraz o własnych planach badawczych, w objętości nie przekraczającej 3500 znaków drukarskich łącznie ze spacjami). Kandydaci mogą zostać poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swych prac naukowych w formie seminarium wygłoszonego w CAMK. Dokumenty należy składać do 1 czerwca 2013 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086), lub e-mailem, w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem czerwca 2013 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną od mgr Anny Wyrębek (tel. 022 3296117; e-mail: anetka@camk.edu.pl) lub prof. Piotr Życkiego (ptz@camk.edu.pl).

 

Prof. dr hab. Marek J. Sarna
Dyrektor Centrum Astronomicznego
im. Mikołaja Kopernika PAN

Archiwa


Kategorie