small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Informacja o unieważnieniu przetargu

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), że unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu klimatyzacyjnego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawą prawną unieważnienia jest art. 93 ust. 1. p. 1. ustawy Pzp.

W w/w postępowaniu ofertę złożył jeden wykonawca, R.K. Chłód Klim, Rafał Kowalski, ul. Leśna 5, 05-120. Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, p. 2. ustawy Pzp, jako niezgodna ze SIWZ. Wg SIWZ, maksymalna moc elektryczna oferowanego sprzętu powinna wynosić 4.8 kW, natomiast, wg specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu, maksymalna moc wynosi 5,43 kW, a więc przewyższa maksymalną dopuszczalną moc elektryczną.

Archiwa


Kategorie