small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie astrosejsmologii

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie astrosejsmologii teoretycznej.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby ze stopniem naukowym doktora, które odbyły co najmniej jeden staż podoktorski w zagranicznym ośrodku badawczym, mają znaczące, odpowiednie do swego wieku osiągnięcia w pracy naukowej i posiadają umiejętność formułowania oraz rozwiązywania problemów naukowych. Podjęcie pracy w CAMK PAN powinno nastąpić nie wcześniej niż 1 października 2014 i nie później niż 1 stycznia 2015 roku. Umowa o pracę na stanowisku adiunkta zostaje zawarta na czas określony (pięć lat).

 

Do podania o zatrudnienie na stanowisku adiunkta prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego, życiorys, spis publikacji naukowych, trzy listy rekomendacyjne od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzła informacja o zainteresowania naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o ew. udziale w większych projektach badawczych i własnych planach badawczych; w objętości nie przekraczającej 4 strony formatu A4). Kandydaci mogą zostać poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swych prac naukowych w formie seminarium wygłoszonego w CAMK. Dokumenty należy składać do 31 marca 2014 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086). Dokumenty w postaci plików pdf można także nadsyłać na adres poczty elektronicznej recruitment@camk.edu.pl.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem maja 2014 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną od prof. Piotra Życkiego (tel. 022 3296113; e-mail: ptz@camk.edu.pl).

Archiwa


Kategorie