small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko post-doc

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK) ogłasza konkurs na stanowisko „post-doc”.

 

Centrum prowadzi badania obserwacyjne i teoretyczne w szerokim zakresie tematyki badawczej współczesnej astronomii i astrofizyki. Pracownicy Centrum uczestniczą w dużych, międzynarodowych programach obserwacyjnych i teoretycznych, m.in., BRITE, CTA, H.E.S.S., INTEGRAL, Fermi, SALT, Virgo, LIGO, SOLARIS. Centrum jest zaangażowane w projekty instrumentalne i badawcze ESA oraz ESO.

 

Szczególnie zachęcamy do składania aplikacji kandydatów proponujących badania związane zprojektami badawczymi i instrumentalnymi ESA i ESO. Preferowani będą kandydaci proponujący projekty uzgodnione z samodzielnym pracownikiem naukowym Centrum.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w zakresie astronomii lub fizyki, przy czym preferowane będą osoby ze stopniem uzyskanym nie wcześniej niż w 2012 roku. Dopuszczalne jest składanie dokumentów w chwili, gdy przewód doktorski kandydata nie jest jeszcze zakończony, lecz data obrony rozprawy została już ustalona na dzień nie późniejszy niż 30 czerwca 2015 roku (w takiej sytuacji wymagane jest odpowiednie zaświadczenie promotora). W chwili podpisywania umowy o pracę zwycięzcy konkursu muszą posiadać dyplom doktorski. Podjęcie pracy w CAMK powinno nastąpić 1 października 2015 roku. Umowa o pracę na etacie adiunkta zostanie zawarta na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia na trzeci rok, w zależności od osiągniętych wyników naukowych oraz możliwości finansowania.

 

Do podania o przyjęcie na stanowisko stażysty po doktoracie prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego, życiorys, spis publikacji naukowych, dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzła informacja o zainteresowania naukowych i dotychczasowych osiągnięciach kandydata, w szczególności o ew. udziale w większych projektach badawczych, oraz o własnych planach badawczych, w objętości nie przekraczającej 3 stron standardowego wydruku). Kandydaci mogą zostać poproszeni o publiczne przedstawienie wyników swych prac naukowych w formie seminarium wygłoszonego w CAMK. Dokumenty należy składać do 28 lutego 2015 roku w sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 8411086), lub e-mailem, w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną od mgr Anny Wyrębek (tel. 022 3296117; e-mail: anetka@camk.edu.pl) lub prof. Rafała Moderskiego (moderski@camk.edu.pl), oraz na stronach http://www.camk.edu.pl.

Archiwa


Kategorie