small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta odpowiadające pozycji ,,post-doc''

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta odpowiadające pozycji ,,post-doc''.

Poszukujemy kandydata z praktycznym doświadczeniem w modelowaniu źródeł astrofizycznych fal grawitacyjnych, znajomością metod numerycznych używanych w ogólnej teorii względności i zaawansowanymi umiejętnościami programowania.

Zwycięzca konkursu będzie prowadził badania wynikające z udziału w projekcie Sonata-bis pt. ,,Przejściowe źródła fal grawitacyjnych związane z gwiazdami neutronowymi: modele i analiza danych'' we współpracy z dr. Michałem Bejgerem.

Szczegółowe zadania badawcze obejmują astrofizykę przejściowych fal grawitacyjnych: modelowanie źródeł uwzględniające efekty związane z elastycznością materii, polami magnetycznymi, niestabilnościami i akrecją, m.in. symulacje w numerycznej ogólnej teorii względności modeli przejściowych fal grawitacyjnych z gwiazd zwartych, dynamicznych kolapsów gwiazd pod wpływem zmiany równania stanu i obliczenia kwazinormalnych modów drgań. Wyniki będą zastosowane do poszukiwań fal w danych LIGO i Virgo.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający stopień naukowy doktora w zakresie fizyki lub astronomii albo dziedziny pokrewnej (stopień doktora powinien zostać uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie) oraz doktoranci na ostatnich etapach przewodu doktorskiego.

Podjęcie pracy w CAMK powinno nastąpić nie później niż 3 grudnia 2018 roku (kandydat powinien w tym momencie posiadać tytuł doktora). Umowa o pracę zostanie zawarta na 2 lata, z możliwością przedłużenia na 3 rok. Do podania o przyjęcie na stanowisko stażysty po doktoracie prosimy dołączyć odpis dyplomu doktorskiego (lub opinię promotora o stanie zaawansowania pracy), życiorys, spis publikacji naukowych, dwa listy polecające od samodzielnych pracowników naukowych oraz autoreferat (zwięzłą informację o dotychczasowych osiągnięciach i doświadczeniu kandydata oraz zainteresowaniach naukowych, w objętości nie przekraczającej 3500 znaków drukarskich, łącznie ze spacjami).

Dokumenty należy składać do 12 października 2018 roku w Sekretariacie CAMK (ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel. 022 3296100) lub e-mailem, w formacie pdf, na adres: recruitment@camk.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem października 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną od dr Michała Bejgera (bejger@camk.edu.pl)

Archiwa


Kategorie