small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Stypendia naukowe w dziedzinie badania gwiazd zmiennych

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza konkurs na dwa stypendia naukowe dla studentów studiów magisterskich finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki. Student, pod opieką dr. hab. Radosława Smolca, weźmie udział w projekcie badawczym OPUS pt. "Klasyczne gwiazdy pulsujące w systemach gwiazdowych. Wpływ dominującego modu na formę i stabilność pulsacji". Zadaniem studenta będzie analiza fotometrii dla klasycznych gwiazd pulsujących celem poszukiwania oscylacji wielomodalnych lub oscylacji modulowanych oraz zbadanie własności tych form oscylacji. Realizacja projektu przewidziana jest na 12 miesięcy, w trakcie których student będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 800PLN/miesiąc.

 

Wymagania:

- stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów: a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia, b) jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

- ukończone studia licencjackie na kierunku astronomia (preferowane) lub na innych kierunkach ścisłych (fizyka, matematyka)

- znajomość języka angielskiego

- dobra znajomość co najmniej jednego języka programowania

 

Kandydaci są proszeni o przesłanie CV, wykazu ocen z dotychczasowego przebiegu studiów oraz informacji o dotychczasowych osiągnięciach naukowych (publikacje; przyznane nagrody, wyróżnienia i stypendia; udział w konferencjach, warsztatach i szkołach naukowych; udział w projektach badawczych). Zgłoszenia w formie elektronicznej oraz pytania dotyczące warunków pracy proszę przesyłać na adres dr hab. Radosława Smolca, smolec@camk.edu.pl. Termin składania zgłoszeń: do 10 października 2018 roku.

Archiwa


Kategorie