Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na sprzęt komputerowy

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą liczbę punktów w zakresie jedynego zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa:

 

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego: desktopy i laptopy - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. BESTPOL, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

1.   P.H.U. BESTPOL, ul. Patriotów 75/1, 04-950, Warszawa (100,00%)

 

Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego:desktopy i laptopy  - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZyCOM Polska, ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

1.   ZyCOM Polska, ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa  (100,00%)

2.  P.H.U. BESTPOL, ul. Patriotów 75/1, 04-950, Warszawa (97,20%) 

 

Archives


Categories