Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

DAS-251-2/16                                                                    Warszawa, 24 marca 2016 r.

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku ponownej oceny ofert w zadaniu 2 postępowania, zgodnie z zapisami art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów w zakresie zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa (max. 90%) oraz średni okres gwarancyjny (max. 10%) zgodnie z SIWZ:


Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego – desktop i laptop z akcesoriami.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (90.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Odrzucono ofertę firmy Alltech Sp. J., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy NiCat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-716 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Na podstawie art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewidujemy zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w dniu 4 kwietnia 2016r.


Archives


Categories