Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Otwarcie ofert w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, że w dniu 8 maja 2017 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego nr CAMK-DAS-251-1/17 na dostawe sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk.

 

Protokól z otwarcia ofert znajduje się poniżej.

 

Protokół z otwarcia ofert (PDF).

 

Zamawiajacy przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załacznik G do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Archives


Categories