Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zawiadomienie o przystąpieniu do ponownej oceny ofert

W związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez firmę Spinel Sp. z o.o. złożonej w trybie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN informuje, że przystępuje do ponownej oceny ofert w zadaniu 2 postępowania DAS-251-1/17 na dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego PAN, zgodnie z zapisami art. 181 ust. 2 ustawy Pzp.

Archives


Categories