Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN z podziałem na 11 części(nr DAS-251-4/19)

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony DSK-251-4/19 na dostawę sprzetu komputerowego. Oferty należy składać poprzez miniportal UZP w formie elektronicznej po zaszyfrowaniu w terminie do 20 sierpnia 2019 r., godzina 09:00.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - Wzór oferty wraz z parametrami oferowanego sprzętu

Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ

Załącznik nr 4 - OPZ po zmianach z dnia 07.08.2019 r.

Załączniki nr 3, 5, 6, 7 do SIWZ -Inne załączniki

Załącznik 8 do SIWZ - Wzór umowy

Klucz publiczny

identyfikator postępowania w miniportalu 4f355202-62a9-4afc-a742-036131f1d4c1

 

Archives


Categories