Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN z podziałem na 5 części(nr DAS-251-10/19)

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony DAS-251-4/19 na dostawę sprzetu komputerowego. Oferty należy składać poprzez miniportal UZP w formie elektronicznej po zaszyfrowaniu w terminie do 20 stycznia 2020 r., godzina 09:00.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - Wzór oferty wraz z parametrami oferowanego sprzętu

Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ

Załącznik nr 4 - OPZ

Załączniki nr 3, 5, 6, 7 do SIWZ -Inne załączniki

Załącznik 8 do SIWZ - Wzór umowy

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania 7fa4c775-01ee-445a-a943-7797a7609ed5

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archives


Categories