Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Przygotowanie na podstawie koncepcji Zamawiającego projektu stanowiska według opisu, wykonanie zgodnie z koncepcją i projektem zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz udostępnienie infrastruktury i użyczenie aparatury do testów związanych z odbiorem

Przygotowanie na podstawie koncepcji Zamawiającego projektu stanowiska badawczego do pomiarów w warunkach kriogenicznych stałych czasowych fluorescencji materiałów przesuwających długość fali, wykonanie stanowiska zgodnie z koncepcją i projektem zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz udostępnienie infrastruktury i użyczenie aparatury niezbędnej do pomiarów testowych związanych z odbiorem urządzenia

Postępowanie nr MAB-251-11/2020

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza postępowanie MAB-251-11/2020 na Przygotowanie na podstawie koncepcji Zamawiającego projektu stanowiska badawczego do pomiarów w warunkach kriogenicznych stałych czasowych fluorescencji materiałów przesuwających długość fali, wykonanie stanowiska zgodnie z koncepcją i projektem zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz udostępnienie infrastruktury i użyczenie aparatury niezbędnej do pomiarów testowych związanych z odbiorem urządzenia

 

Postępowanie jest prowadzone dla zamówienia o wartości niższej niż kwota 130.000,00 złotych. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2021-16919-40311

 

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 10.05.2021 r., godzina 15:00.

 

Szczegółowe informacje zawarte są poniżej:

Ogłoszenie
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik A – koncepcja Zamawiającego

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archives


Categories